GIMNAZJUM I LICEUM
SIÓSTR NIEPOKALANEK W WAŁBRZYCHU

Obecna zakładka: Rekrutacja

  

     Rozpoczynamy rekrutację do liceum 

  

            na Rok Szkolny 2018/2019

       

 

 

Szkoła stwarza uczennicom szansę zdobywania rzetelnej wiedzy i rozwoju dzięki:


 • - doświadczonemu i oddanemu młodzieży gronu pedagogicznemu
 • - atmosferze sprzyjającej nauce i własnemu rozwojowi
 • - nauce w godzinach przedpołudniowych w małych zespołach klasowych
 • - dobrze wyposażonym pracowniom przedmiotowym
 • - możliwości wyboru zajęć  na poziomie rozszerzonym w zależności od zainteresowań
 • - programowi nauczania języków angielskiego i niemieckiego na  zróżnicowanym             poziomie
 • - konwersacjom indywidualnym i grupowym z native speakers 
 •   z Nowej  Zelandii  i Australii przez cały cykl edukacyjny
 • - międzynarodowej, trwającej od 25 lat, wymianie młodzieżowej
    ze szkołą  Mallinckrodt - Gymnasium w Dortmundzie
 • - konkursom i olimpiadom przedmiotowym
 • - wycieczkom wzbogacającym program nauczania
 • - wakacyjnym obozom naukowym
 • - możliwości pracy w  wolontariacie
 • - internatowi dla uczennic spoza Wałbrzycha.


Wymagane dokumenty:

 • - trzy fotografie
 • - opinia wychowawcy
 • - opinia katechety
 • - wyciąg z aktu Chrztu św.
 • - świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego


O przyjęciu do liceum  decyduje:

 • - wynik z  egzaminów gimnazjalnych  
 • - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • - rozmowa kwalifikacyjna